Holistični vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja

Logopedagogika je utemeljena na Franklovi antropološki naravnavi k razumevanju človeka (logoterapija/eksistencialna analiza) in na temeljnih usmeritvah izobraževanja, ki jih podaja Komisija Unesco (Delors); še posebej je v ospredju četrti steber: Učiti se biti.

Glavne smernice logopedagogike so: AVTONOMIJA, SAMOSTOJNOST, SVOBODA, ODGOVORNOST, SAMOTRANSCENDENCA, EMPATIJA, NOODINAMIKA, KREATIVNOST/USTVARJALNOST, VREDNOTE, IDENTITETA, INTEGRITETA, INTUICIJA, DUŠEVNO ZDRAVJE, KAKOVOST IN SMISEL ŽIVLJENJA.

Logopedagogika v svoji antropološki naravnavi vidi otroka oziroma človeka kot telesno, duševno in duhovno bitje. Duhovno ni mišljeno v religioznem smislu, ampak v znanstveno-antropološkem, gre za področja svobode, odgovornosti, ustvarjalnosti, kreativnosti, vrednot, itd. Kar pomeni, da bi tudi celoten vzgojno-izobraževalni sistem moral delovati v smeri, da bi zajemal vse tri razsežnosti.

Antropološka naravnanost

Gre za holističen oz. celosten pristop (novost v družboslovni in humanistični znanosti), s čimer se logoterapija/eksistencialna analiza izogne vsakršnemu redukcionizmu in nihilizmu, ki ima za posledico dehumanizacijo in depersonalizacijo človeka. Kar pomeni zreduciranje človeka na nek skupek psiholoških in fizioloških mehanizmov.

01.

Znanstveno-raziskovalni del

Na podlagi kvantitativnih in kvalitativnih rezultatov bomo izvedli analizo trenutnega stanja, s pomočjo katere bomo ugotovili, v kolikšni meri se uresničujejo evropske smernice celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa v slovenskem prostoru, ter določili najšibkejša področja, ki potrebujejo korekcijo.

02.

Raziskava smernic

Raziskala in verificirala se bo stopnja duševnega zdravja vezana na eksistencialno krizo in krizo smisla, noogene nevroze in kakovost življenja ter ugotovilo se bo, katera življenjska področja v največji meri ogrožajo kakovost življenja in duševno zdravje. Na podlagi rezultatov poglobljenih znanstvenih/strokovnih

03.

Duševno zdravje

analiz bomo  izdelali novo paradigmo celostnega vzgojnega in vzgojno-izobraževalnega procesa (v obliki obsežne znanstvene monografije in krajših brošur). V tej fazi bomo tudi pripravili celoviti izobraževalni program, ki bo namenjen staršem, otrokom, mladostnikom, učiteljem, vzgojiteljem,

04.

Analiza rezultatov

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodu RS za šolstvo in ki bo vseboval delavnice, šole za starše in seminarje. V zadnjem obdobju projekta bo potekalo izvajanje izobraževalnega programa (vseživljenjsko učenje/izpopolnjevanje, delavnice, šole za starše in seminarji), ki bo namenjen učiteljem, vzgojiteljem in staršem ter otrokom in mladostnikom.

ZA človeka gre: relevanca znanosti in izobraževanja

Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo

HOLISTIČNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES IN KREPITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Zbornik recenziranih znanstvenih in strokovnih prispevkov

HOLISTIC EDUCATIONAL PROCESS AND STRENGTHENING OF MENTAL HEALTH Proceedings book with peer review on scientific and professional contributions

 

“Predavatelji smo si bili edini v tem, da če Slovenija želi, da bi bili njeni otroci srečni, uspešni in zadovoljni posamezniki, bo na področju duševnega zdravja in vzgojno-izobraževalnega procesa nujno potrebno sprejeti in uvesti številne sistemske rešitve.”
izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič